ધો. 6-7-8 વિજ્ઞાન પ્રયોગના તમામ વિડીયોધોરણ 6-7-8 વિજ્ઞાન વિષયના તમામ પાઠના પ્રયોગોના વિડીયો. નીચે ધોરણના નામ સામે ક્લીક કરી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
- વિડીયો નિર્માણ :- ચંદનભાઈ રાઠોડ

■ ધોરણ 6 :- અહી ક્લીક કરો

■ ધોરણ 7 :- અહી ક્લીક કરો

■ ધોરણ 8 :- અહી ક્લીક કરો

જોતા રહો આ બ્લોગ...
www.vishalvigyan.blogspot.com

0 comments: