ધો.10 ગણિત અને વિજ્ઞાનના તમામ પાઠના PPT


હેલ્લો... નવા વર્ષની તમામને શુભકામના. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ હું લઈ આવ્યો છું. ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયના તમામ પાઠના PPT બસ એક જ પોસ્ટમાં.

તો ધોરણ 10 ની તૈયારી કરો સરળતાથી. અહી મુકેલ PPT એ પાઠ્યપુસ્તક આધારીત છે. જેમાં તમામ પાઠના મુદ્દાને આવરી લેવાયા છે. તો PPT ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ બટન પર ક્લિક કરો :-

■ ગણિત :-
પાઠ 1 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 2 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 3 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 4 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 5 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 6 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 7 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 8 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 9 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 10 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 11 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 12 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 13 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 14 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 15 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 16 PPT :- ડાઉનલોડ

■ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી :-
પાઠ 1 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 2 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 3 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 4 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 5 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 6 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 7 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 8 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 9 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 10 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 11 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 12 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 13 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 14 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 15 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 16 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 17 PPT :- ડાઉનલોડ
પાઠ 18 PPT :- ડાઉનલોડ

બીજા તમામ ઉપયોગી PPT માટે :- અહી ક્લિક કરો

જોતા રહો આ વેબસાઈટ www.vishalvigyan.in

6 ટિપ્પણીઓ: