વૈજ્ઞાનિક શોધ અને શોધકો - PDF ફાઈલ


નમસ્કાર...
ઘણી પરીક્ષાઓમાં અમુક વૈજ્ઞાનિક વસ્તુઓ અને તત્વોની શોધ કોણે કરેલ છે તેના પ્રશ્ન હોય છે. તેને લગતી એક PDF ફાઈલ બનાવેલ છે. આ ફાઈલની પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકો છો.

અહી આ ફાઈલમાં કુલ 47 વૈજ્ઞાનિક શોધ અને શોધક વિશેની માહિતી PDF માં મુકેલ છે. ડાઉનલોડ કરો નીચેથી.

વૈજ્ઞાનિક શોધ-શોધક PDF :- ડાઉનલોડ કરો
ફાઈલની સાઈઝ 103 kb માત્ર

આવી તમામ PDF ફાઈલો માટે :- અહી ક્લિક કરો

0 comments: